วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รายชื่อเจ้าภาพเสาเข็มอาคารประดิษฐานพระพุทธศรีสัพพัญญู
พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์
พุทธอุทยานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๙๙๙๙๙

พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ 2 ต้น

พระราชปัญญาเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ 3 ต้น

พระเกศีวิกรม เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ 4 ต้น

พระครูนิพันธ์สาธุกิจ เจ้าคณะอำเภอตาคลี 20 ต้น

พระนิภากรโสภณ เจ้าคณะอำเภอหนองบัว 1 ต้น

พระครูนิมิตชโยดม เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก 1 ต้น

พระครูศรีนิทัศน์วรพรต เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ 2 ต้น

พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอชุมแสง 2 ต้น

พระครูปภัสสรธรรม เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี 3 ต้น

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ 1 ต้น

พระครูสิริคีรีรักษ์ เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน 1 ต้น

พระครูนิยุตธรรมศาสน์ เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย 1 ต้น

พระศรีสุทธิพงศ์ เจ้าคณะอำเภอลาดยาว 2 ต้น

พระครูนิวาสธรรมสุนทร เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง 1 ต้น

พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฯ 1 ต้น

พระครูนิรุตติธรรมาทร รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว 1 ต้น

พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง 1 ต้น

พระครูศรีธีรานันท์ รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี 1 ต้น

พระครูนิติศีลวัตร รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว 2 ต้น

พระครูนิทัศนสารโกวิท รองเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก 5 ต้น

พระครูนิภาธรรมวงศ์ รองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี 1 ต้น

พระครูนิสัยสรนาท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ 3 ต้น

พระอมรเมธี รองเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า 1 ต้น

พล.ต.ต.สมพงษ์ คงเพ็ชรศักดิ์

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๖ และคณะ ต้น

นายเรวัต สุนทรเลขา

คณะกรรมการโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานฯ และคณะ 99 ต้น

นายสุวิทย์ สุภัคณา

คณะกรรมการโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานฯ และคณะ ต้น

นายวรพจน์ ศรีวโรภาส ร้านแสงพิทักษ์การไฟฟ้า 10 ต้น

พ.ต.อ. อรุณ แตงนารา

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลาดยาว 9 ต้น

นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ร้านข้าวสารยินดี 9 ต้น

นายศิริพจน์ สิริชูติวงศ์ ร้านสหชัยแอร์ 4 ต้น

วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 2 ต้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ 2 ต้น

พลตรี สุวิทย์ แม้นเหมือน

คณะกรรมการโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ 2 ต้น

นายสัมฤทธิ์ พันธุ์ค้า และน้องสาว 2 ต้น

นายนิรันดร์ คงเวียง นิติกรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 1 ต้น

นางสาวเจริญภร ธาตุนิตย์

คณะกรรมการโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ 2 ต้น

รศ.บุญเรือง - ฉวี อินทวรันต์

คณะกรรมการโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ 1 ต้น

รศ.สุพล บุญทรง 1 ต้น

รศ.พูนศักดิ์ อ.สุชาดา ประถมบุตร 1 ต้น

อาจารย์นงเยาว์ สิทธิสินธุ์ 1 ต้น

ดร.วัลลภ อาจารย์สุทีป เทียนสันต์ 1 ต้น

ผศ.สุรศักย์ อาจารย์สุกัญญา รำพึงกิจ 1 ต้น

คุณยุทธพงษ์ คุณอรชุน ขวัญชื้น 1 ต้น

อาจารย์ละมูล อาจารย์อนงค์นาถ บุญมี 1 ต้น

อาจารย์นำชัย อาจารย์ไพฑูรย์ ทองยืน 1 ต้น

ผศ.จักรผัน อักกพันธานนท์ 1 ต้น

อาจารย์เก็บ อาจารย์นงราม ศรีสง่า 1 ต้น

อาจารย์ศุภมงคล อาจารย์สมภูมิ สมัครการค้า 1 ต้น

อาจารย์ผจงจิตต์ ตริชอบ 3 ต้น

อาจารย์ดวงฤทัย ธรรมนิยม 1 ต้น

อาจารย์สุนทรีย์ นิมาภัณฑ์ 1 ต้น

ร.ต.กอบเกียรติ คุณพเยาว์ ชื่นชมชาติ 1 ต้น

พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม วัดเทพนิมิต 3 ต้น

นายกวี กิตติสถาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 4 ต้น

นายชัยโรจน์ มีแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 2 ต้น

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรค์ 3 ต้น

นายเสน่ห์ คงแป้น นายอำเภอลาดยาว และคณะ 23 ต้น

เจ้โอ๋ ไพศาลการพิมพ์ พร้อมคณะ 1 ต้น

นางวิเชียร ประธาตุ และ น.ส.กาญจนาณัฐ ชนะศักดิ์

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 1 ต้น

พระมหาเดชาธร สุภชโย วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร 1 ต้น

พ.ท.ประสาน คุณอมรรัตน์ เห็นประเสริฐ 1 ต้น

จ.ส.อ.สมหมาย อาจารย์บุรารักษ์ เกิดมั่น 1 ต้น

พระครูวินัยธรสมนึก จิตฺตนนฺโท

วัดหนองตาบุญ จังหวัดสระบุรี 5 ต้น

น.ส.คมคาย เตนันทะโส นายศุภกฤษ บุตรฉิม 1 ต้น

คุณคนึงนิตย์ ศิลป์เจริญ 1 ต้น

จ.ส.อ.ประเสริฐ คุณพิมพ์มาศ เด็กชายคณพศ คชวงษ์ 1 ต้น

คุณสมสุข ศานติวรพงษ์ 1 ต้น

คุณหอม คุณมาลัย รอดยิ้ม 1 ต้น

คุณมัลลิกา อิงสกุลรุ่งเริง 1 ต้น

พ่อบุญช่วย แม่บุญส่ง พร้อมบุตร-ธิดา 1 ต้น

คุณแม่ดา โหมดสำราญ 1 ต้น

คุณสว่าง คุณประยูร (ร้าน ส.เดชายนต์) 1 ต้น

คุณสหยันณ์ 1 ต้น

ร้านไพศาลกราฟฟิค 1 ต้น

พระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว 1 ต้น

คุณสุระวัฒน์ ประเดิม ปริญญะจิตตะ 1 ต้น

นางสาวเสาวรส ปริญญะจิตตะ 1 ต้น

คุณสิริกุล ปัญญาวัฒนานุกูล 1 ต้น

คุณสุภากร-ทิพภา-ปุณยนุช ธนันวรทัต 1 ต้น

คุณพ่อประหยัด คุณแม่สาหร่าย อยู่สวัสดิ์ 1 ต้น

นางสาวภูธินี กวินพิศาล 1 ต้น

คุณกิ่งกาญ ศิริย่านฟ้า 1 ต้น

คุณพรรณี ลูกเพชร 1 ต้น

นางสาวจำเนียร เพชรทอง 1 ต้น

นางสาวพจนาถ คล้ายไทย 1 ต้น

เจ้าตา ชาญณรงค์ นิมาภัณฑ์,มิตรสหายและบริวาร 1 ต้น

นายอนุชิต นิมาภัณฑ์ และบริวาร 1 ต้น

คุณนภสร ฉัตรณรงค์ชัย 1 ต้น

นางอัญมณี หิรัญรักษ์ และครอบครัว 1 ต้น

คุณพันธ์ศักดิ์ แสงประเสริฐ 1 ต้น

พระครูสิริภูรินิทัศน์ พ่อเช้า แม่ชื่น ดิษสวรรค์ 1 ต้น

นายวิชัย นางหัน นายประจักษ์ นางสามารถ คลังแสง 1 ต้น

นายธงชัย นางสุนีย์ วิชญะไพบูลย์ศรี 1 ต้น

ผศ.บุญช่วย นางบุญเยี่ยม มนุญญวงศ์ 1 ต้น

นายศุภวัฒน์ สุวรรณแสง น.ส.ภคพร บุญยงค์ 1 ต้น

คุณจุฑามาศ ศรอินธนู คุณปลิดา เตชะมงคลชัย 2 ต้น

นายเล็ก แม่ฟื้น ชาติกุล 1 ต้น

พ่อม้วน นางทองใบ สุขแจ่ม 1 ต้น

พันเอกภักดี ต่วนชะเอม 1 ต้น

นางสาววนิดา กระต่ายอินทร์ 1 ต้น

ด.ต.ณรงค์ สุวรรณโชติ 1 ต้น

คุณฐานิยา คุณสรธัช คุณธัชธร

คุณณฏนรรฐ์ คุณสกุนธ์ วนาเศรษฐี 2 ต้น

คุณเมธี คุณริศา คุณศิธา คุณธิศา ปรัชญาสกุล 1 ต้น

คุณยศวัฒน์ โชติพงศ์วิศาล 1 ต้น

นายเงิน จ้อยแพง 1 ต้น

คุณสุรีย์ คุณพิมพวัลคุ์ วัฒโนภาส และลูก ๆ 1 ต้น

คุณเสงี่ยม ปาลวัฒน์วิไชย และลูก ๆ 1 ต้น

คุณยินดี พรหมประยงค์ และครอบครัว 1 ต้น

นางสาวสายเพชร คงไทย 1 ต้น

แม่บุญส่ง แซ่น้า พร้อมลูกหลาน 1 ต้น

นางสมบัติ โพธิ์ศิรวัฒน์, จ.ส.อ.เศรษฐพงษ์ ทองอยู่,

น.ส.วัชรา ทองอยู่ 1 ต้น

ตระกูลจินดาทิพย์ (คุณจรรยา จินดาทิพย์) 1 ต้น

นางทองอยู่ ใสสุวรรณ 2 ต้น

นายสกล กาญจนากร 1 ต้น

นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา 1 ต้น

นางอุทัยวรรณ กรุดลอยมา 1 ต้น

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 1 ต้น

นายประจินต์ โพธิ์เกษม 1 ต้น

นายตรีทิพย์ จรรยาพรพจน์ 1 ต้น

นายบุญยัง จุมพล 1 ต้น

นายธนพนธ์ , นายธนภัทร์ วิสุทธิสมาจารย์ 1 ต้น

คุณมงคล-ปราณี-สุภาภัส-รัตนะ อ่ำสกุล 1 ต้น

คุณอรพินทร์ มั่นศิลปชัยย์ คุณนิศา ศิริชัย

คุณศนิ ศิริชัย คุณศิระ ศิริชัย 12 ต้น

นางนงเยา จุฑาเรืองมณี 1 ต้น

พ.ต.อ.พงษฤทธิ์ คงสิริสมบัติ

ผกก.สภ.หนองปลิง และคณะ 12 ต้น

แม่ชีพเยาว์ แก้วมณี 2 ต้น

นายไพบูลย์ - นางสุนันทา วิบูลย์เกียรติ์ 1 ต้น

นายน้อย - นางดลหทัย พุ่มกล่อม 1 ต้น

คุณสุวรรณา สาระจูฑะ 1 ต้น

คุณจุมพล พิมานเมฆาภรณ์ -

นางสิน แซ่บู๊ 2 ต้น

คุณวรรณี นันทรัตน์ 1 ต้น

พระชินาธิ ชินวโร 1 ต้น

คุณสภาวดี เจริญวงศ์มิตร 1 ต้น

คุณพรพิมล คงคาเพชรวรรณ 1 ต้น

นางสำรวย แซ่เตียว 1 ต้น

นางนงนาฎ สถิตย์พงษ์ และครอบครัว 1 ต้น

นางพิมพ์ลภัสร์ ธัญญกสิกล 1 ต้น

นายอัมพร - นางอรอนงค์ รักธรรม

และครอบครัว 1 ต้น

นายวีรศักดิ์ ศักดิ์ภู่อร่าม 1 ต้น

นางสัมฤทธิ์ - นายสุนัย กฤตยาอดินันท์ 1 ต้น

นางณรรฐวรรณ เรืองงาม 1 ต้น

คุณสายพาน ปานดี และครอบครัว 1 ต้น

คุณสำอางค์ พุทธประเสริฐ 1 ต้น

นางสาวศรีวัฒนา ปานดี 1 ต้น

นายสุรพงษ์ นางสุรินทร์ พันธงชัย 1 ต้น

นางวรัทยา ชนภัทรวงศ์ 1 ต้น

คุณทิม เจนกินส์ 1 ต้น

นางวิภา เตติวัฒน์ 1 ต้น

ครอบครัวสุขุมาลไพบูลย์ (อ.ชัยพร) 1 ต้น

นายณรงค์ นางจิราภา เขียวอุบล 1 ต้น

คุณวิบูลย์ นางวาณี ไชยประสิทธิ์ 1 ต้น

นางสาววัชรี เจริญสุข 1 ต้น

นายแพทย์ปราโมทย์ พรพิบูลย์ 1 ต้น

นายโอภาส นางสุภาพร พรพิบูลย์ 1 ต้น

นายขจิต นางเสาวนีย์ ด.ช.จิรัฏฐ์ พรพิบูลย์ 1 ต้น

นายพรศักดิ์ นางดนยา

ด.ญ.พิมพ์ วณิชภักดีเดชา 1 ต้น

นายสมพงษ์ นางละมูล กฤตลักษณ์ 1 ต้น

นางสาวกัลยา สุราฤทธิ์ 1 ต้น

นางณิชชา อุชชุพันธ์ 1 ต้น

นายพรภัทร์ นายอำไพ นางราตรี ภู่ศรีพงษ์ 1 ต้น

ดร.วนิช - นางนวลจันทร์ พลพิบูลย์ 1 ต้น

พล.อ.วุฒิชัย พรพิบูลย์ 1 ต้น

นางทิพวัลย์ พรพิบูลย์ 1 ต้น

นายพิทักษ์พงศ์ พรพิบูลย์ 1 ต้น

นายชัยพล พรพิบูลย์ 1 ต้น

นายจตุพงศ์ พรพิบูลย์ 1 ต้น

คุณพ่อวุธิ - คุณแม่เฉลิมพันธ์ พรพิบูลย์ 1 ต้น

นางสาวสุพัตรา พรพิบูลย์ 1 ต้น

นายพอน - นางบ๊วย พรพิบูลย์ 1 ต้น

นายใช้ - นางถนอม เอื้อวิทยา 1 ต้น

นายเลื่อน - นางอำไพ พรพิบูลย์ 1 ต้น

ร.อ.บุญ - นางสุดถนอม สนิทพันธุ์ 1 ต้น

นายนิมิตชัย - นางจุฑาทิพย์

น.ส.นวลปราง สนิทพันธุ์ 1 ต้น

นายอิรวัจน์ - นางษุภินธา สนิทพันธุ์ 1 ต้น

นายบำรุง - นางฉวี นวราช 1 ต้น

นายอำรุ่ง - นางผุสนา นวราช 1 ต้น

นางสาวอรรถยา - นางสาวณัฐนิดา นวราช 1 ต้น

นายเชาว์ไว - นางปทุมพร สืบสันติ 1 ต้น

คุณส้มผิว เพิ่มตระกูล 1 ต้น

นางสาวอุษา ศรีรัตนโชคชัย 1 ต้น

นางสมคิด พรมโพธิ์ศรี 1 ต้น

คุณกรัณศ์สิทธ์ หัสดี ต้น

นางสาวฉัตรตราภัทร หัสดี ต้น

นายฟู หัสดี 11 ต้น

คุณกระทง คงประยูร ต้น

คุณยายวรเทพ ทิพย์ปรากฎ และคณะ ต้น

นายบุญรอด แก้วศรี, น.ส. จับปริง หมู่แช่ม 1 ต้น

พระสักชัย จิตฺตสกฺโภ 1 ต้น

นางนิตยวดี เยี่ยงยงค์ 1 ต้น

นายจีรภัทร์ บัวพันธุ์สิน 1 ต้น

นายณฤธร บุญมลิซ้อน 1 ต้น

นางนวลลออ กิตติพิทักษ์ 1 ต้น

คุณสมศักดิ์ ปิยานนท์ 1 ต้น

คุณธนพนธ์ วิสุทธิสมาจาร 1 ต้น

คุณสุภา วัชรมัย 1 ต้น

คุณสุภาพร เจริญสุข 1 ต้น

คุณจันเพ็ญ ศิริภากรณ์ 1 ต้น

นายสมนึก - นางบุญชู อินสาย 1 ต้น

น.ส.วณิชยา

นายขันติพจน์ อินสาย นิติธรรม 1 ต้น

หจก.ไทยเสรีไทยประดิษฐ์ 1 ต้น

คุณบุญสม อธิกิตมหากุล 1 ต้น

นายทรงศักดิ์

นางณัฐญาวดี ประโยชน์กุลนันท์ 1 ต้น

นายธันยกร

นายพินิตพงศ์ ประโยชน์กุลนันท์ 1 ต้น

นางทณียา ประโยชน์กุลนันท์ 1 ต้น

นายธนพัฒน์ - นายธนาพณ ฉัตรจันทรวงศ์ 1 ต้น

นางสุกัญธิพร เลิศวิทยากรณ์ 1 ต้น

นางวรรณมาศ - นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ 1 ต้น

ป.ประโยชน์ ( โง้วเปี๊ยะฮะ ) 1 ต้น

คุณกฤตติกา เทียมเมธี 1 ต้น

นางวรรณภา - นางสำอางค์

นายกชธนาณัฐ เกษสุวิทย์ 1 ต้น

นายสนิท - นางสละ และครอบครัว

สุวรรณชาต 1 ต้น

นายประเสริฐ มะภิโกสิ 1 ต้น

นางจุรี แสงหัรัญ - นางปุณิกา เกตุน้อย

พร้อมครอบครัว 1 ต้น

นางสุนีย์ ทองพิทักษ์ 1 ต้น

คุณธเนศ - คุณมยุรา - คุณธนโชติ

คุณธนิษฐา เจิดนภาพันธ์ 1 ต้น

อาจารย์เจือพร ศรีแจ่ม 1 ต้น

ร้านข้าวต้มนายเจือ 1 ต้น

พ.ต.สมหมาย - นางทิพวรรณ

ดร.ยุวรานี - น.ส.รุ่งมันฐกานจน์ สุขวิญญา 1 ต้น

คุณสมพิศ เดชเดี่ยว 1 ต้น

นายชัชวาลย์ อินทร์ยังดี

นางฉัยยา อินทร์ยังดี 1 ต้น

นายประมวล อ่วมงาม นางสุภีร์ อ่วมงาม 1 ต้น

นายสมศักดิ์ ผุนลาวงษ์

นางเลิศลักษณ์ ผุนลาวงษ์ 1 ต้น

พระครูสมุห์นินนาท ธมฺมนาโท

นายมานพ ภู่เล็ก นางจำนงค์ ตุ้มพ่วง 1 ต้น

นายอนุศาสตร์ ทับทัน

นางสาวกาญจะนา สุนธุภูต

เด็กชายสุกฤษฏิ์ ทับทัน 1 ต้น

นายอนุสิทธิ ทับทัน นางรุ่งทิวา ทับทัน

และครอบครัว 1 ต้น

นางบุญส่ง ธรรมดา 1 ต้น

นายมงคล นางสุนทรี ปุรณมณีวิวัฒน์

และครอบครัว 1 ต้น

จ.ส.ต.โสภณวิชญ์ - คุณแสงอรุณ จิตรราช

และครอบครัว 1 ต้น

พระอรรถพล อตฺถพโล วัดนครสวรรค์ 1 ต้น

นายนิพนธ์ รุ่งนภาวิเชฐ 1 ต้น

นางรุ่งนภา สุธาสิริทรัพย์ พร้อมครอบครัว 1 ต้น

นายเธียร - นางยุพาภรณ์ เพ็ญประดับพร

พร้อมครอบครัว 1 ต้น

นายสุรพล หงส์ลดารมภ์ และครอบครัว 1 ต้น

นายราญ เหลืองวิชชเจริญ 1 ต้น

นางสมพงษ์ ยูวะเวส 1 ต้น

นายวิทยา ทรัพย์สมาน 1 ต้น

คุณอังวรา สิงห์โค 1 ต้น

เกษรเบียร์เฮ้าส (ครอบครัวอัมพวามาศกุล) 1 ต้น

นางสาวเพชรภา สุขสว่าง 1 ต้น

คุณทองใบ คุณสมบูรณ์ จินอินทร์ 1 ต้น

นายเกียรติพงษ์ - วิมลฑ์ - วีณา วิริยะศาลชัย 1 ต้น

นายชวลิต นางรัตนา วงษ์เณร 1 ต้น

คุณโค้วเยี่ยงเคง แซ่โค้ว - พิชัย, จริยาพร,

จิรพรรณ, มัณฑนา,

จิรภา, เกียรติศักดิ์,

จิรนันท์ อมรประเสริฐสุข 1 ต้น

ร้านมัจฉาสี่แคว และครอบครัวสุนทรพงษ์ 1 ต้น

นายประเสริฐ นางวรรณี สุสมบูรณ์ 2 ต้น

นายประวัติ นางวีณา สุสมบูรณ์ 2 ต้น

นายชัยวรา สุสมบูรณ์ 1 ต้น

นายชาญชัย นางชดาภา สุสมบูรณ์ 2 ต้น

นายวรพงษ์ นางระวีวรรณ ตั้งอารมณ์สุข 2 ต้น

นางสาวโนติยา ภัทรประสิทธิ์ 1 ต้น

นายภัทร ภัทรประสิทธิ์ 1 ต้น

นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ 1 ต้น

นายพีระพงษ์ นางอัญชลี นพนาคีพงษ์ 5 ต้น

พ่อสวิง แม่ทองสุก ทรัพย์กระจ่าง,

พระครูนิพันธ์วิริยกิจ จร.วัดหนองปลิง 1 ต้น

พ่ออุ่น แม่ระเบียบ อิ่มโพธิ์,

พระสมบูรณ์ จิตฺตธมฺโม

วัดหนองปลิง 1 ต้น

นางเสาวรัตน์ จรูญจงเจตน์สุข 1 ต้น

นางบุญส่ง อินทร์ประสิทธิ์,

นางนนิศรา เชื้อนุ่น, กฤษฏาพร กิจวิรี 1 ต้น

คุณณรงค์ นางดอกจันทร์ พุ่มกลิ่น

พร้อมบุตรหลาน 1 ต้น

นางสวรรค์ นายวันชัย มณีโชติ 1 ต้น

นางสาวนพวรรณ ศรประสิทธิ์

พร้อมครอบครัว 1 ต้น

คุณแม่สุนีย์ ทองพิทักษ์ และครอบครัว 1 ต้น

พ.ท.เชาว์ นางสุนันทา ทัพเป็นไทย

พร้อมครอบครัว 1 ต้น

นางมัณฑนา เตชะรัชต์กิจ และครอบครัว 1 ต้น

แม่ชีพเยาร์ แก้วมณี 2 ต้น

นายสุภพ นางสุชาดา เพียรจริง

และครอบครัว 1 ต้น

คุณเผชิญ คุณมาลี ปล้องบุญ (ช่างไฟ) 5 ต้น

คุณรัชดาวัลย์ คุณจำรัส เล็กขำ

คุณกชมล สุขนิรันดร์ 1 ต้น

ผศ.ศุภชัย ทวี 1 ต้น

คุณนฤมล สุวัฒนพิเศษ, ประสาน

ศุภลักษณ์ - ศุภวรรณ สุทธวิรีสรรค์ 1 ต้น

ร.ต.ซ่อนกุล นพ.ปริญญา พวงศรีทอง 1 ต้น

นางวัชรี และ นายธนพนธ์ ปิ่นทอง 1 ต้น

นางจรูญ หนูจิ๋ว, คุณผกามาศ กองศรี 1 ต้น

ตระกูลสุขเวชชวรกิจ และคณะ 1 ต้น

นางศศิวรรณ์ วงศ์เสือ 1 ต้น

นางนฤมล และครอบครัวจุ้ยศิริ 1 ต้น

คุณสำเริง, คุณนิตยา ทับทิมโต 1 ต้น

พระครูสังฆรักษ์สม - นางสุนทร ชื่นผล

พร้อมครอบครัว 1 ต้น

คุณวิโรจน์ - คุณทวีศักดิ์ พิบูลสถาพร

อุทิศให้นางสุมาลี พิบูลสถาพร 1 ต้น

คุณสุรางค์ (พระครูสิริภูรินิทัศน์) 1 ต้น

นายฮั้งชิ้ง, นางฮุ่ยเคง แซ่ล้อ/

นายกำธร - นางนงนุช ลิขิตพงศธร

และครอบคร้ว 1 ต้น

พล.โท สุรพล - นางสายทอง เผื่อนอัยการ 1 ต้น

นายไพศาล - น.ส.จาริณี - นายไพบูลย์

คุณาเจริญสุข 1 ต้น

ครอบครัวตัญเจริญสุขจิต 1 ต้น

เจ้าอธิการยงยุทธ ปิยสีโล 1 ต้น

ร้านอึ้งเจ็กใช้ - แม่หยอง เหลืองวิเศษกุล

และบุตรธิดา 1 ต้น

คุณแม่บุญมี เชยสวรรค์

และครอบครัวร้านแก้วบุญมี 1 ต้น

โรงโม่ศิลาทอง หินอ่อน 1 ต้น

นางนิภา - ดร.สุรัติ

น.ส.สุธาสินี สุพิชญางกูร 1 ต้น

นายสมศักดิ์ - นางรจนา - นายพงศ์ธร - นายวิทูร

น.ส.ชมพูนุช - นายพรต สุรวัฒนานันท์

พร้อมครอบครัว 1 ต้น

คุณสุวัฒน์ - คุณสุภาพร พิพัฒนปัญญกุล 1 ต้น

นางกิมลี้ แซ่โต้ว 1 ต้น

นายอมรศักดิ์ ศักดิ์อร่าม 1 ต้น

นายชัย - นางเกษร -

นายอรรถพล (ธนัศว์) หงส์ลดารมภ์ 1 ต้น

นายชูศิลป์ - นางสาวปิ่นอนงค์ -

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ 1 ต้น

ต้น

542 ต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น