วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประกาศอนุโมทนาเจ้าภาพสร้างพระใหญ่

๑. คุณยายวรเทพ ทิพย์ปรากฏและคณะ
๒. นางสาวฉัตรตราภัทร หัสดี
๓. นายฟู หัสดี
๔. นายกรัณศ์ หัสดี
๕. นางกระทง คงประยูร
ทั้ง ๕ ท่านร่วมป็นเเจ้าภาพเสาเข็มและชิ้นส่วนพระเนตรทั้ง ๒ ข้าง รวมเป็นเงินทั้ง ๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท(สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)นายอภิรัตน์ นางสมศรี น.ส มโน น.ส โมไนย ทังสุพานิช ร่วมสร้างพระพุทธศรีสัพพัญญู ๕๐,๐๐๐ บาท

พระอธิการจรัญ จิตฺตปาโล และพ่อเจริญ แพรกป่าน ร่วมสร้างพระใหญ่ ๓๐,๐๐๐ บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น