วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อนุโมทนาบุญประกาศอนุโมทนาบุญเจ้าภาพองค์พระบรรจุในองค์พระใหญ่
1 พระเทพปริยัติเมธี 5องค์

2 คุณชาญยุทธ ไตรพัฒน์ 1องค์

3 นางลุ้ย ไตรพัฒน์ 1องค์

4 คุณสมหมาย สุภาษิต 1องค์

5 คุณประพิษ-อุรุทา-ปัฐนา-จิษนา เกตุแก้ว 1องค์

6 จ.ส.อ.สะท้าน-มณี (กลิ่นอุบล) อิ่มอยู่ 1องค์

7 จ.ส.อ.ทวี ยิ้มประเสริฐ 1องค์

8 นายโอภาส นางสุภาพร พรพิบูลย์ 1องค์

9 นายเยื้อน นางสมพร น.ส.ยุพาพร เพียรธัญญกรณ์ 1องค์

10 ครอบครัวนายไสว นางปรีดา สีกาหลง 1องค์

11 จ.ส.อ.ประเสริฐ คุณพิมพ์มาศ ด.ช.คณพศ คชวงษ์ 1องค์

12 น.ส.สุพัตรา พรพิบูลย์ 1องค์

13 พ.ต.ท.อาทร-หาญ-สินีนาฎ สีสรรค์ 1องค์

14 นางปาณิสรา ศึกษา, น.ส.สุกัญญา สุขสวัสดิ์, น.ส.กัญญา แมดมิ่งเหง้า 1องค์

15 คุณคมกาจ คุณวัลภา ประกอบผล 1องค์

16 คุณพ่อเรือง คุณแม่ลำพูน ประธาตุ 1องค์

17 คุณพ่อถนอม คุณแม่บุญยัง ศรีทิมรัตน์ 1องค์

18 คุณรพีพรรณ ฉัตรสุวรรณวารี 1องค์

19 คุณเกศกนก ศรีทิมรัตน์ 2องค์

20 ด.ช.ภูษิต เอี่ยมสุข 1องค์

21 นางวิไล ศิริพานิชย์ และลูก ๆ ,น.ส.เยาวภา ศิริพานิชย์ 1องค์

22 นางจำเริญ ,น.ส.สายใจ ชังคานนท์ ,น.ส.จรรยา โกนธีรากุล 1องค์

23 นายชูเกียรติ ,นางทัศนี อภิชิตชาต และรอบครัว 1องค์

24 คุณสุทัศน์ ,คุณทัศนีย์ และบุตร โพธิ์สวัสดิ์มณี 1องค์

25 นางทองหล่อ ศรีพระราม พร้อมบุตร 1องค์

26 คุณพวงเพชร อัสสรัตนะ แลครอบครัว 1องค์

27 นายสมชาย ,นางราตรี ,ด.ช.ศุภชัย ,ด.ช.วิศรุต โตไตย์ 1องค์

28 พ่อบุญช่วย ,แม่บุญส่ง แก้วเวียง ,พระครูใบฎีกาพลกฤต วิสุทฺธสีโล 1องค์

29 นางนงค์นุช แสงลภ 1องค์

30 นายละมูล, นางประจวบ น้อยวงศ์ พร้อมบุตร-ธิดา, นายประพันธ์, นางบัณฑนา มารอด พร้อมบุตร 1องค์

31 นายสุริยพงศ์ บุตรเพลิง, นางสาวปิยะธิดา สาระพัน 1องค์

32 คุณเมธินี, คุณจเร ชอบธรรม, คุณอมรเทพ บรรตานึก 1องค์

33 นางสุฑารัตน์ สนธิ 3องค์

34 นายนพพร กระจ่างสด ,นางสาวภควรรณ มนตรีวิบูลย์ชัย 1องค์

35 ว่าที่ร้อยตรี ชยพล มนตรีวิบูลย์ชัย ,นางสาวหทัยกาญจน์ เจริญยิ่ง 1องค์

36 นางสาวภูธินี กวินไพศาล 1องค์

37 นายขนม คล้ายไทย 1องค์

38 นายชวลิต-นางพิมพ์ภา คล้ายไทย 1องค์

39 นางสาวพจนาถ คล้ายไทย 1องค์

40 นางสาวจิตติมา คล้ายไทย 1องค์

41 นายปราโมทย์ วงษ์รักษ์ - นางลัดดาวัลย์ วงษ์รักษ์ 1องค์

42 นายนภา นางสุจิรา นายนิธิพล นายพงษ์ศธร แสงไชยราช 1องค์

43 คุณสกุล จริตงาม 1องค์

44 นายศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย 1องค์

45 นางนิตยา พรหมกล่ำ 1องค์

46 นางสาวศิริพร พรหมกล่ำ 1องค์

47 พ.ท.บุญส่ง พรหมกล่ำ 1องค์

48 นายธนะรัฐ รัชฎานนท์ 1องค์

49 คุณภัทรพงศ์ จันทร์เจริญ และครอบครัว 1องค์

50 พระราชสุตาภรณ์ 5องค์

51 พระมหาวิศิษฏ์ ทสฺสนีโย 5องค์

52 คุณพิเชียร คุณรมณีย์ คุณพีรัช เจริญกลกิจ 1องค์

รวมในขณะนัเ 67 องค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น